Obsługiwane przez usługę Blogger.
Już od stycznia 2018 roku dobra zmiana planuje wdrożyć system split payment. Takie uszczelnienie VAT ma dać w ciągu dekady 82 mld zł wpływów. Będzie to jedna ze skuteczniejszych metod walki z oszustami podatkowymi - zapewnia resort finansów. Od stycznia 2018 roku podatek VAT wynikający z faktury przelewany będzie na oddzielny rachunek bankowy. Banki zobowiązane zostaną do założenia takiego VAT-owskiego konta każdej polskiej firmie. Dzięki temu, przedsiębiorcy otrzymają szybsze zwroty VAT oraz bonifikaty od zobowiązań podatkowych.


     Ogólnie mechanizm split payment polega na podzieleniu wpływu za każdą fakturę
na dwa oddzielne przelewy trafiające na różne konta. Do tej pory po otrzymaniu faktury, wpłacaliśmy na rachunek sprzedawcy całość kwoty wykazanej na fakturze (kwotę brutto). Teraz po wprowadzeniu mechanizmu podzielonej płatności, płatność automatycznie rozdzielana będzie na dwie części. Netto i należny VAT. Wartość netto trafiać będzie na rachunek sprzedawcy. Kwotę podatku VAT, przelewana będzie na oddzielny rachunek VAT.


      Co ciekawe ustawa zakazuje bankom pobierania jakichkolwiek opłat i prowizji zarówno za otwarcie, jak i prowadzenie rachunku VAT. Jednocześnie nowe przepisy przewidują również, iż środki zgromadzone na rachunku VAT będą oprocentowane.


      Rachunek VAT będzie służył do wszelkich przepływów związanych z podatkiem od towarów i usług. Na rachunek ten wpływać będą zatem wszystkie kwoty VAT wynikające z wystawionych faktur oraz zwroty VAT z urzędu skarbowego. Również z tego rachunku dokonywane będą wszelkie płatności podatku VAT jedynie na konto fiskusa. Za kupowane towary będziemy płacić z rachunku netto.

      Skoro tak to po co mi zwrot VAT za zakupiony środek trwały skoro i tak przez lata nie będę mógł z niego skorzystać, jak również z pieniędzy za VAT za sprzedawane towary.

      Ustawa przewiduje również sytuację, w której przedsiębiorca będzie mógł przenieść nadwyżkę środków z rachunku VAT na swój podstawowy rachunek firmowy. Takie przeniesienie wymagać będzie jednak złożenia odpowiedniego wniosku do naczelnika urzędu skarbowego i uzyskania formalnej zgody. Urząd skarbowy będzie miał 90 dni na wydanie takiej decyzji.


#split payment #uszczelnienie VAT #konto firmowe
Uszczelnienie VAT poprzez split payment


       Wydawać by się mogło, że w erze e-faktur urzędy kontroli skarbowej będą mieć ciężką drogę do wyłapywania oszustów. O tym, że fiskus zatrudnia informatyków głośno było rok temu. Mieli oni opracować algorytmy typujące oszustów podatkowych, fikcyjnych bezrobotnych i mafie piorące pieniądze z działalności przestępczej przy pomocy fikcyjnych firm. Teraz czas przyszedł na wzmożenie kontroli wystawianych faktur.

      Faktury elektroniczne teoretycznie nie wymagają już oddzielnej zgody klienta. Zgoda ta jest domniemana - ustna, a potwierdzeniem jej zawarcia jest zapłata za nią przelewem bankowym. Czyli wirtualna faktura wysłana mailem w formie PDF, skanu, nawet bez podpisu i pieczątki jest ważna o ile kontrahent za nią zapłaci.

     Jednak by taka faktura była ważna musi być sporządzona pomiędzy czynnymi podatnikami VAT. Obowiązek sprawdzenia czy nasz kontrahent nie jest fikcyjny, lub czy nie zawiesił działalności spoczywa na nas. Do sprawdzania służy rejestr CEIDG, bramka w programach księgowych i do fakturowania, a nawet platformy handlowe i katalogi firm. Praktycznie wystarczy wpisać NIP i już mamy komplet danych firmy od której dostaliśmy fakturę lub której fakturę wystawiamy.

      Co się stanie, gdy naszą lub klienta firmę wykreśli z własnej inicjatywy urząd skarbowy?

     Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o VAT od stycznia 2017 r. urzędy skarbowe uzyskały prawne podstawy do wykreślania czynnych podatników z rejestru VAT. W wyniku nowych wytycznych w styczniu 2017 roku wykreślono z rejestru czynnych podatników VAT ponad 5 tysięcy firm. Organy skarbowe praktykowały już wcześniej eliminowanie z rejestrów podatników VAT, w stosunku do których istniało uzasadnione podejrzenie o nieprowadzenie przez nich działalności gospodarczej.Wystarczy, że trafimy do szpitala lub wyjedziemy na urlop bez telefonu, a urząd skarbowy nie będzie się mógł z nami skontaktować. Już to upoważnia urzędników by nas wykreślić z rejestru czynnych podatników VAT! To samo dotyczy przypadku, gdy nasi kontrahenci są nieuczciwi lub zapomnimy złożyć deklarację VAT-7.

       Jakie są skutki wykreślenia z rejestru czynnych podatników VAT (nawet pomyłkowego)? 
      Nabywca zapłaconego VAT nie odliczy, natomiast wykreślony podatnik musi ten VAT zapłacić. Dodatkowo wykreślony podatnik nie wiedząc, że jest wykreślony, wystawia w dalszym ciągu faktury VAT i odlicza VAT z faktur zakupu - powiększając błyskawicznie swoje zobowiązania wobec fiskusa i jednocześnie stając się przestępcą mimo woli. Kiedy dowie się, że od jakiegoś czasu nie jest czynnym vatowcem, skutki mogą być nieodwracalne. Dlatego każdy czynny podatnik VAT w swoim własnym interesie powinien nie tylko sprawdzić, czy dostawca jest czynnym podatnikiem, ale okresowo sprawdzić również siebie - no bo przecież nigdy nie wiadomo.


#CEIDG #czynny podatnik VAT #e-faktura #wykreślenie z rejestru
     

Sprawdź, czy jeszcze jesteś czynnym podatnikiem VAT

       
      Z danymi statystycznymi ciężko jest polemizować. Oczywiście można mówić o demografii i spadku ilości osób w wieku produkcyjnym, ale faktem jest, że między marcem a kwietniem 2017 r. liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy zmniejszyła się o 71,9 tys. To spowodowało, że stopa bezrobocia wg GUS w kwietniu wyniosła 7,7 % wobec 8,1 % w marcu. Zdaniem ekspertów na koniec roku bezrobocie może wynieść ok. 6,6 proc. To potwierdza opublikowane na początku roku szacunki MRPiPS. To najniższy stan bezrobocia w Polsce od początku transformacji.\      Jak podaje GUS liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1 mln 252,7 tys. wobec 1 mln 324,2 tys. osób przed miesiącem. Zdecydowanie najniższe bezrobocie jest aktualnie w województwie wielkopolskim (4,6 proc.). W stosunkowo najgorszej sytuacji znajduje się warmińsko-mazurskie (13,3 proc.). Spadek liczby bezrobotnych zanotowano we wszystkich województwach. Sytuacja bezrobotnych poprawiła się w dolnośląskim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim oraz zachodniopomorskim.

       Do tego wchodzimy teraz w okres prac sezonowych co dodatkowo powinno obniżyć liczbę bezrobotnych w Rejonowych Urzędach Pracy. Czynnikiem, który wzmacnia skłonność do podejmowania pracy przez bezrobotnych, są rosnące płace. Średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu br. wyniosło 4578 zł brutto. To o 5,2 proc. więcej niż przed rokiem. Był to zarazem najwyższy wzrost od czerwca ub.r. Gdy pojawia się więcej ofert zatrudnienia i rosną płace, w naturalny sposób ludzie chętniej skłaniają się do tego, by szukać pracy.

      Niestety, coraz częściej pojawiają się głosy o celowości masowego przyjmowania do pracy emigrantów z Ukrainy. To zły sygnał, tym bardziej, że wielu Polaków pracujących za granicą coraz częściej zastanawia się czy nie wrócić na stałe do Polski. Poza tym czas by pracodawcy przywrócili normalne zasady zatrudniania pracowników porzucając alternatywne formy zatrudniania.

#spadek bezrobocia #stopa bezrobocia


Stopa bezrobocia na rekordowo niskim poziomie       Jest kilka powodów otwierania firmy na zasadach spółki prawa handlowego. Chęć pozyskania środków od akcjonariuszy, przejrzyste i zbywalne prawa własności, ucieczka przed wierzytelnościami. Ostatnio mieliśmy świetny przykład, gdy osoba unikająca płacenia alimentów była przekonana, że założenie działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uchroni go przed koniecznością regulowania należności. Nic bardziej błędnego. Przede wszystkim prowadzenie firmy w formie spółki prawa handlowego wymusza pełna dużo droższą w kosztach księgowość. Założona firma w formie spółki handlowej nie jest już naszą własnością! My jesteśmy jedynie jej pracownikami z wyznaczonym udziałem i pensją. Co ciekawe pensja ta nie może odbiegać od wyników finansowych osiąganych przez spółkę w przeciwnym razie organ kontrolujący może nam zarzucić, że działaliśmy na jej szkodę, a to jest karalne. Oczywiście spółki handlowej nie można mylić ze spółką cywilną która jest zwykłą działalnością gospodarczą, tyle że kilku osób fizycznych.


       By założyć spółkę handlową musimy ustalić jaką formę. Jest kilka form spółek prawa handlowego: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, albo akcyjna. Rodzaje spółek zależą od formy odpowiedzialności jaką ponoszą jej założyciele. W spółce jawnej wszyscy założyciele odpowiadają za spółkę całym swoim majątkiem. Spółka partnerska jest zakładana przez osoby wykonujące wolne zawody, w której każdy członek odpowiada jedynie za swoją pracę. Spółka komandytowa to ta w której status odpowiedzialności jest różny. Musi w niej być co najmniej jedna osoba która odpowiada swoim majątkiem w całości i jedna która z takiej odpowiedzialności jest zwolniona. W spółce komandytowo-akcyjnej dochodzi do tego co najmniej jedna osoba która przed wierzycielami odpowiada swoimi akcjami. W spółce akcyjnej odpowiedzialność akcjonariuszy jest powiązana z pakietem posiadanych akcji, zaś w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ustalana jest kwota do jakiej zarząd odpowiada przed wierzycielami.

      Spółkę prawa handlowego zakłada się od spisania umowy spółki. Jest to warunek konieczny. Umowę spisuje się u notariusza. Nie ma znaczenia czy zakłada ją jedna osoba czy więcej wspólników.  W umowie należy podać:
  • nazwę i adres siedziby,
  • przedmiot działalności,
  • wysokość kapitału zakładowego (zgodnie z przepisami, minimalna jego wysokość wynosi 5 tysięcy złotych),
  • to, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
  • liczbę i nominalną wartość udziałów, objętych przez poszczególnych wspólników,
  • czas trwania spółki, jeśli jest założona na czas określony. 
       Pod umową muszą podpisać się wszyscy wspólnicy. W momencie podpisania umowy firma zyskuje formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Od momentu podpisania umowy należy w ciągu maksymalnie 6 miesięcy dokonać wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Współzałożyciele muszą zgromadzić wyznaczony wkład kapitałowy, złożyć formularze precyzujące zasady funkcjonowania spółki.

      Według danych statystycznych najpopularniejszą forma prowadzenia działalności gospodarczej wśród spółek prawa handlowego są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Stanowią one 83 % spółek handlowych w Polsce.


#spółka handlowa #spółka z o.o. #spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Otwieranie firmy na zasadach spółki prawa handlowego

Zdjęcie do artykułu : Laborem Exercens By Mariusz Swornóg - Praca własna, CC BY-SA 3.0
            Elastyczne formy zatrudnienia są coraz bardziej niepokojącym zjawiskiem na całym świecie. Wiążą się one z ucieczką pracodawców przed wysokimi kosztami pracy jakie tworzą ustawodawcy. Nieproporcjonalnie wysoki narzut na na każdą złotówkę jaką przedsiębiorca płaci pracownikom jest różny na świecie. W Polsce wynosi ponad 20 %. Płacąc pracownikowi minimalną stawkę 2000 zł brutto odprowadza 412 zł w formie obowiązkowego ubezpieczenia społecznego. Również pracownik musi płacić wiele danin od tej pensji. Co ciekawe odpowiedzialność Państwa zmieniła się mimo utrzymania wysokich składek. Pracodawca jest zobowiązany do wypłacania pracownikowi niezdolnemu do pracy z powodu choroby wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia - za okres niezdolności do pracy trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. Do tego samowolnie obniżono zasiłek pogrzebowy i wydłużono wiek emerytalny.
   
To wszystko zachęca do poszukiwania alternatywnych form zatrudnienia i omijania przepisów. Elastyczne formy zatrudnienia dotyczą nie tylko czasu i miejsca pracy. Pojawiają się inne formy cywilnoprawne zawieranych umów. Bardzo popularną formą jest samozatrudnienie i powszechne zatrudnianie pracowników w niepełnym wymiarze godzin. Są też firmy ciągle "zatrudniające" darmowych stażystów i bezrobotnych opłacanych przez Rejonowe Biura Pracy. W czasach PRL takie formy zatrudnienia były dostępne jedynie dla przedstawicieli "wolnych zawodów".


      Państwo toleruje taki stan bo "zmniejsza to bezrobocie" i dostępność do świadczeń wynikających z ubezpieczenia społecznego. Nie dotyczy to jedynie Polski i ma to charakter globalny.

     Warto w tym momencie przypomnieć encyklikę Jana Pawła II - LABOREM EXERCENS. "Z PRACY swojej człowiek ma pożywać chleb codzienny i poprzez pracę ma się przyczyniać do ciągłego rozwoju nauki i techniki, a zwłaszcza do nieustannego podnoszenia poziomu kulturalnego i moralnego społeczeństwa, w którym żyje jako członek braterskiej wspólnoty; praca zaś oznacza każdą działalność, jaką człowiek spełnia, bez względu na jej charakter i okoliczności, to znaczy każdą działalność człowieka, którą za pracę uznać można i uznać należy pośród całego bogactwa czynności, do jakich jest zdolny i dysponowany poprzez samą swoją naturę, poprzez samo człowieczeństwo." 


     Praca musi być źródłem rozwoju społeczeństwa. Postrzeganie pracy jako towaru jest uwłaczające zarówno dla pracodawcy jak i pracownika. 


     Jan Paweł II napisał swoją encyklikę w 1981 roku. Wówczas w Polsce nikomu się nawet nie śniło zdobywanie pracy poprzez samozatrudnienie, czy stosowanie sztuczek niepełnego wymiaru godzin by uniknąć zasad przestrzegania prawa i nabycie przez pracownika niezbędnych uprawnień do emerytury, zasiłku chorobowego, czy zasiłku dla bezrobotnych. Wówczas były w Polsce na odpowiednim poziomie świadczenia rodzinne darmowe żłobki i przedszkola.

Guy Standing zdjęcie na licencji  cc-by-sa-2.0


       Co się zmieniło po 36 latach od opublikowania Encykliki Laborem Exercens?

       O ile 36 lat temu socjologowie mówili o atomizacji społeczeństwa to dziś coraz głośniej mówi się o powstaniu nowej klasy społecznej tak zwanego Prekariatu. Tę nową kategorię społeczną osób niezadowolonych, zdefiniował Guy Standing - autor książki “The Precariat: The New Dangerous Class”. Trzon tej grupy stanowią osoby zazwyczaj posiadające zawód, a nawet ukończone studia. Niestety nie mogą oni liczyć na zdobycie odpowiedniej pracy, która dałaby im satysfakcję i awans do klasy średniej. Jedyne na co mogą liczyć to tak zwana "elastyczna forma zatrudniania". Dziś jest jutro nie. Źle opłacana, powodująca u nich jedynie rozgoryczenie i nienawiść do globalizacji.

 
       Prekariat - proletariusze pracy niepewnej. To oni mają być źródłem zbliżającej się rewolucji.
      Profesor Guy Standing to brytyjski ekonomista, specjalizujący się w zakresie rynku pracy.  Jest twórcą i współprzewodniczący Basic Income Earth Network. W swojej książce z przerażeniem pisze o frutracjach młodych ludzi którzy mimo tego że zrobili wszystko - zdobyli zawód, ukończyli szkoły nigdy nie znajda pracy. Nie dotyczy to krajów biednych ale silnych gospodarczo państw. Pokłosiem tego jest niechęć społeczeństw do emigrantów i globalizacji. Państwa i przedsiębiorstwa nie chcą zmienić swojej polityki wyzysku pracowników. Wolą przyjmować emigrantów by utrzymać głodowe pensje i niegodne człowieka warunki zatrudnienia. Można pokusić się nad tezą, że jest to dużo poważniejszy problem niż uchodźcy z krajów arabskich.


      Dlaczego taki temat na blogu dla przedsiębiorców?
      Dlatego, że korzystanie z alternatywnych form zatrudnienia godzi nie tylko w ogólnie obowiązujące normy społeczne. Jest to przede wszystkim nieuczciwa konkurencja względem tych, którzy prowadzą swoją działalność zgodnie z zasadami etyki biznesu.


#Guy Standing #elastyczne formy zatrudnienia #LABOREM EXERCENS #samozatrundnienie #Prekariat #The Precariat: The New Dangerous Class

Elastyczna forma zatrudniania, czy warto z niej korzystać?


Rozwój firmy wymaga często odpowiedniego zasobu środków finansowych. Sprawa nie jest prosta, gdy firma nie jest dopuszczona do obrotu na giełdzie papierów wartościowych i nie może wspomóc się emisją akcji. Jest kilka dróg pozyskania środków finansowych. Może to być kredyt pod zastaw majątku firmy. Może to być również jeden z instrumentów pochodnych z tak zwanej inżynierii finansowej. Przykładem może być dokapitalizowanie firmy poprzez wykup menadżerski  (MBO od Management buyout). Niestety wiąże się to z częściową utratą własności i nadzoru nad firmą. Dużo ciekawszą formą dokapitalizowania małych firm jest leasing. Ta forma wspomagania firm najbardziej kojarzy nam się z nabyciem maszyny czy samochodu. 
      Najczęściej korzystamy z leasingu na samochód. Ta forma wyklucza potrzebę prowadzenia ewidencji przebiegu, a wszelkie koszty związane z eksploatacją stanowią koszt prowadzenia działalności. Niektórzy przedsiębiorcy korzystając z oferty leasingu w przypadku maszyn czy hali przemysłowej. Jednak obecnie do świadomości przedsiębiorców dotarła nieco inna forma leasingu - leasing zwrotny.

      Na czym polega leasing zwrotny?
     Przedsiębiorca dokonuje zbytu przedmiotu umowy leasingowej, którego jest właścicielem firmie leasingowej. Następnie firma leasingowa oddaje ten przedmiot w użytkowanie przedsiębiorcy w zamian za spłacane raty leasingowe. Praktyczne przedmiot umowy jest cały czas pod kontrolą właściciela firmy który nadal go użytkuje. Zmienia się jedynie podmiot będący właścicielem tych aktywów. Leasing zwrotny może być zawarty również na zasadach leasingu operacyjnego lub finansowego. Oczywiście w przypadku leasingu operacyjnego firma nie może już dokonywać amortyzacji tych środków, a jedynie ogranicza się do księgowania raty leasingowej. Leasing finansowy zachowuje pełne prawa do dalszej amortyzacji.

     Przykładowo. Jeżeli potrzebujemy dofinansować naszą firmę, a posiadamy samochód, którego jesteśmy właścicielem możemy go sprzedać firmie leasingowej i użytkować go dalej płacąc raty leasingowe leasingu zwrotnego. Należy pamiętać że sprzedaż przedmiotu umowy leasingowej jest tak samo opodatkowana jak każda inna sprzedaż.

#leasing zwrotny #inżynieria finansowa #instrumenty pochodne #leasing #leasing operacyjny #leasing finansowy

Leasing zwrotny formą finansowania rozwoju działalności gospodarczej.

        Wiele osób które otwierają swoja pierwszą działalność gospodarczą boi się wybrać formę rozliczania się z urzędem skarbowym na zasadach ogólnych. Uważają że ryczałtowe formy rozliczania podatku dochodowego uchronią je przed księgowością i kontrolami skarbowymi. Nic bardziej błędnego. Konstrukcja uproszczonego rozliczania w formie karty podatkowej wymusza obowiązek płacenia podatku bez względu na osiągane dochody. Do tego urzędnicy często kontrolują czy podatnik spełnia warunki do płacenia podatku w formie karty podatkowej. Poza tym przy uproszczonej zryczałtowanej formie podatkowej nie możemy odliczać sobie kosztów. Jeżeli chodzi o księgowość, to i tak musimy wystawiać paragony, faktury i rachunki. Uproszczenia dotyczą wyłącznie podatku dochodowego. Dlatego i tak musimy prowadzić Ewidencję sprzedaży na potrzeby VAT, Rejestr VAT oraz archiwizować dokumenty. Praktycznie niewiele mniej księgowości niż w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych.


       Na czym polega opodatkowanie na zasadach ogólnych?
     Przede wszystkim ta forma opodatkowania dotyczy podatku dochodowego. Podstawą rozliczeń i księgowości w zasadach ogólnych jest Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów. To w niej księgujemy na podstawie dokumentów wszelkie przychody i rozchody związane z działalnością gospodarczą. W ostatnich latach zaszło kilka ułatwień w tym zakresie. Nie musimy już stemplować w Urzędzie Skarbowym naszej księgi. Możemy również korzystać z programu księgowego do jej archiwizacji.  Większość programów komputerowych do rachunkowości posiada różne formy ewidencji wydruku szczegółowych operacji księgowych co umożliwia wydruk jedynie miesięcznych sum w poszczególnych kategoriach. Przy prowadzeniu sprzedaży detalicznej dopuszcza się księgowanie sum całodziennych utargów o ile posiadamy dodatkową ewidencję sprzedaży (ewidencja sprzedaży VAT lub wydruk dobowy z kasy fiskalnej). Oczywiście musimy księgować wszystkie wystawiane przez nas faktury sprzedaży. Numeracja może być miesięczna lub roczna. Sprzedając środki trwałe firmy (samochód, maszyny) tak samo wpisujemy je po stronie przychodów. Najlepiej w dziale pozostałe przychody.       Co jest kosztem prowadzenia działalności?
     Kosztem prowadzenia działalności są wszelkie wydatki związane z działalnością gospodarczą. Będzie to więc zakup surowca, towarów handlowych, samochodu, paliwa, opłaty za autostradę, komputera czy programu komputerowego. Jedyny warunek to, że muszą służyć uzyskiwaniu przez nas dochodu. Są różne regulacje które mówią nam jakie warunki musimy przy tym spełnić. Ustawodawca określa jakie warunki musi spełnić samochód kupowany na firmę by dokonać odpisu z podatku. Za jaką fakturę musimy zapłacić przelewem by spełniała wymogi fiskalne. Musimy też pamiętać ze za każdym razem powinniśmy sprawdzać (w CEIDG) czy kontrahent jest czynnym płatnikiem VAT i czy na prawdę prowadzi działalność gospodarczą. Na szczęście takie możliwości dają odpowiednie programy do księgowania. Nie wszystkie koszty możemy odpisać jednorazowo. Niektóre są objęte limitem wydatków (wydatki na reklamę) inne wymagają odpisów w czasie w formie amortyzacji (samochód, maszyny, hale produkcyjne). Kiedy i jak długo trzeba rozłożyć odliczenia takich wydatków regulują odpowiednie przepisy, które ciągle się zmieniają. Przykładowo w tym roku wiele wydatków inwestycyjnych można odpisywać jednorazowo nawet gdy kosztują do 100 000 zł.
     Po zakończeniu miesiąca płacimy zaliczkę na podatek dochodowy. Do 2007 roku co miesiąc musieliśmy wysyłać do urzędu skarbowego deklarację PiT-5. Teraz wystarczy jedynie wpłacenie zaliczki do 20 dnia następnego miesiąca którego dotyczy zaliczka. Możemy również płacić te zaliczki kwartalnie. Wówczas płacimy do 20 dnia pierwszego miesiąca następującego po kwartale którego dotyczy wpłata.

      Jakie ewidencje musimy prowadzić przy zasadach ogólnych?
     Oprócz wspomnianej Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów każdy podatnik powinien prowadzić Ewidencję środków trwałych z wyliczeniem odpisów amortyzacyjnych, w tym również jednorazowych. Powinno się też prowadzić Ewidencję sprzedaży. Firmy które są płatnikami VAT wystarczy że prowadzą Ewidencję sprzedaży VAT i Ewidencję zakupów VAT. Programy księgowości łączą te obie formy w postaci rejestrów VAT gdzie są uwzględnione obie te ewidencje. Niejasne są przepisy odnośnie prowadzenia Książki kontroli. Na wszelki wypadek lepiej mieć taką książkę. 

#podatek na zasadach ogólnych #podatek dochodowy #zasady ogólne #koszty prowadzenia działalności

Jak rozliczać się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych?