Obsługiwane przez usługę Blogger.

Terminowe załatwianie różnych spraw związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą jest niezwykle ważnym obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Zaniedbanie jakiegoś terminu może wiązać się z karą finansową lub koniecznością pisania podania o przywrócenie terminu i uiszczenia opłaty skarbowej. Do najważniejszych comiesięcznych terminów należą terminy płacenia podatków:

 • do 7 dnia każdego miesiąca rozliczają się podatnicy będący na karcie podatkowej,
 • do 20 dnia każdego miesiąca płaci się zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych,  
 • do 20 dnia każdego miesiąca wpłaca się zaliczki na podatek dochodowy od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, 
 • do 25 dnia każdego miesiąca rozlicza się podatek VAT i składa formularz VAT-7, a w przypadku podatników rozliczających podatek VAT kwartalnie, rozlicza się go do 25 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale,
 • do 25 dnia w wersji elektronicznej rozlicza się VAT UE za miesiąc poprzedni.

Terminy płatności ZUS:

 • do 5 dnia każdego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,  
 • do 10 dnia każdego miesiąca odprowadza się składki za pracodawcę niezatrudniającego pracowników, 
 •  do 15 dnia każdego miesiąca odprowadza się składki za pracowników i za pracodawcę zatrudniającego pracowników
W tym samym terminie należy przesłać deklarację rozliczeniową (ZUS DRA), imienne raporty miesięczne (ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA) chyba że nie ma żadnych zmian.

Terminy składania zeznania rocznego są uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności:

 •     PIT-28 należy złożyć do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym,
 •     Do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym składają zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39). W tym też terminie należy również wpłacić, o ile to wynika ze złożonego zeznania, różnicę między podatkiem należnym, a sumą przekazanych na konto Urzędu Skarbowego zaliczek należnych za dany rok,
 •     PIT-11 to informacja o dochodach podatnika składana do końca lutego za rok poprzedni (dla płatników składających deklarację w formie elektronicznej) lub do końca stycznia (dla płatników składających deklarację w formie papierowej),
 •     PIT-4R składa się do 31 stycznia,
 •     Deklaracje PIT-8AR zdaje się do końca stycznia za rok poprzedni.
Przy prowadzeniu działalności gospodarczej na zasadach ogólnych, jeżeli nie chcemy płacić zaliczki na podatek dochodowy za grudzień powinniśmy złożyć zeznanie roczne uwzględniające remanent końcowy przed 20 stycznia. 

Płatnicy KRUS prowadzący działalność gospodarczą dokonują opłaty kwartalnie do dnia 31 stycznia, 30 kwietnia, 31 lipca, 31 października. Należy pamiętać, by przestrzegać limitu rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego. W roku 2017 kwota ta wynosi 3300 zł. Jeżeli chcemy w kolejnym roku podatkowym płacić KRUS zamiast ZUS musimy do 31 maja dostarczyć do KRUS zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości podatku dochodowego zapłaconego w poprzednim roku.Są jeszcze inne terminy których należy przestrzegać.

Jeżeli jednak podatnik zdecyduje się na zmianę formy opodatkowania, to do 20 stycznia musi o tym zawiadomić urząd skarbowy. Formularz, który umożliwia taki wybór i poinformowanie o nim urzędu skarbowego, to CEiDG-1.Ten sam którym zawiadamiamy Urząd Skarbowy o zawieszeniu działalności gospodarczej i wszelkich zmianach jakie chcemy zrobić w naszym wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Łącznie z numerem konta bankowego czy zmianą dowodu osobistego, a nawet telefonu.

Oczywiście do przestrzegania tych terminów możemy zobowiązać nasze biuro rachunkowe. 

Jeżeli chodzi o przestrzeganie terminów i ewentualne kary z tego wynikające to zazwyczaj urzędy - do tej pory - starały się nie obciążać naszych kieszeni. Jedna ze znajomych korzystała z preferencyjnego ZUS, a gdy minęły dwa lata zapomniała płacić dodatkowej składki na fundusz pracy. Mimo, że są różne konta bankowe w ZUS na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne, stratę księgowano na ubezpieczeniu społecznym mimo że było regularnie płacone. I tak narosła przez rok dość duża zaległość. Po przysłaniu nakazu płatniczego znajoma opłaciła zaległość i obeszło się bez kar i odsetek. 

#terminy podatkowe,  #należności, #ZUS, #VAT, #podatki, #deklaracje

Ważne terminy dla osób prowadzących działalność gospodarczą


Terminowe załatwianie różnych spraw związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą jest niezwykle ważnym obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Zaniedbanie jakiegoś terminu może wiązać się z karą finansową lub koniecznością pisania podania o przywrócenie terminu i uiszczenia opłaty skarbowej. Do najważniejszych comiesięcznych terminów należą terminy płacenia podatków:

 • do 7 dnia każdego miesiąca rozliczają się podatnicy będący na karcie podatkowej,
 • do 20 dnia każdego miesiąca płaci się zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych,  
 • do 20 dnia każdego miesiąca wpłaca się zaliczki na podatek dochodowy od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, 
 • do 25 dnia każdego miesiąca rozlicza się podatek VAT i składa formularz VAT-7, a w przypadku podatników rozliczających podatek VAT kwartalnie, rozlicza się go do 25 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale,
 • do 25 dnia w wersji elektronicznej rozlicza się VAT UE za miesiąc poprzedni.

Terminy płatności ZUS:

 • do 5 dnia każdego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,  
 • do 10 dnia każdego miesiąca odprowadza się składki za pracodawcę niezatrudniającego pracowników, 
 •  do 15 dnia każdego miesiąca odprowadza się składki za pracowników i za pracodawcę zatrudniającego pracowników
W tym samym terminie należy przesłać deklarację rozliczeniową (ZUS DRA), imienne raporty miesięczne (ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA) chyba że nie ma żadnych zmian.

Terminy składania zeznania rocznego są uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności:

 •     PIT-28 należy złożyć do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym,
 •     Do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym składają zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39). W tym też terminie należy również wpłacić, o ile to wynika ze złożonego zeznania, różnicę między podatkiem należnym, a sumą przekazanych na konto Urzędu Skarbowego zaliczek należnych za dany rok,
 •     PIT-11 to informacja o dochodach podatnika składana do końca lutego za rok poprzedni (dla płatników składających deklarację w formie elektronicznej) lub do końca stycznia (dla płatników składających deklarację w formie papierowej),
 •     PIT-4R składa się do 31 stycznia,
 •     Deklaracje PIT-8AR zdaje się do końca stycznia za rok poprzedni.
Przy prowadzeniu działalności gospodarczej na zasadach ogólnych, jeżeli nie chcemy płacić zaliczki na podatek dochodowy za grudzień powinniśmy złożyć zeznanie roczne uwzględniające remanent końcowy przed 20 stycznia. 

Płatnicy KRUS prowadzący działalność gospodarczą dokonują opłaty kwartalnie do dnia 31 stycznia, 30 kwietnia, 31 lipca, 31 października. Należy pamiętać, by przestrzegać limitu rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego. W roku 2017 kwota ta wynosi 3300 zł. Jeżeli chcemy w kolejnym roku podatkowym płacić KRUS zamiast ZUS musimy do 31 maja dostarczyć do KRUS zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości podatku dochodowego zapłaconego w poprzednim roku.Są jeszcze inne terminy których należy przestrzegać.

Jeżeli jednak podatnik zdecyduje się na zmianę formy opodatkowania, to do 20 stycznia musi o tym zawiadomić urząd skarbowy. Formularz, który umożliwia taki wybór i poinformowanie o nim urzędu skarbowego, to CEiDG-1.Ten sam którym zawiadamiamy Urząd Skarbowy o zawieszeniu działalności gospodarczej i wszelkich zmianach jakie chcemy zrobić w naszym wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Łącznie z numerem konta bankowego czy zmianą dowodu osobistego, a nawet telefonu.

Oczywiście do przestrzegania tych terminów możemy zobowiązać nasze biuro rachunkowe. 

Jeżeli chodzi o przestrzeganie terminów i ewentualne kary z tego wynikające to zazwyczaj urzędy - do tej pory - starały się nie obciążać naszych kieszeni. Jedna ze znajomych korzystała z preferencyjnego ZUS, a gdy minęły dwa lata zapomniała płacić dodatkowej składki na fundusz pracy. Mimo, że są różne konta bankowe w ZUS na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne, stratę księgowano na ubezpieczeniu społecznym mimo że było regularnie płacone. I tak narosła przez rok dość duża zaległość. Po przysłaniu nakazu płatniczego znajoma opłaciła zaległość i obeszło się bez kar i odsetek. 

#terminy podatkowe,  #należności, #ZUS, #VAT, #podatki, #deklaracje

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz