Obsługiwane przez usługę Blogger.

Ciągle zmieniające się przepisy powodują, że wiele firm z niepokojem pyta się o obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok. Na wstępie chciałbym uspokoić. Sprawozdanie składają jedynie jednostki prowadzące pełną księgowość. W 2017 r. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie były zobligowane do stosowania przepisów o rachunkowości dopiero wtedy, gdy ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są wyższe niż równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro. Średni kurs euro ogłoszony przez NBP na pierwszy dzień roboczy października, tj. 2 października 2017 r., wynosił 4,3137 zł/euro (tabela nr 190/A/NBP/2017). Zatem limit przychodów za 2017 r. decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2018 r., wynosi: 2.000.000 euro × 4,3137 zł/euro = 8.627.400 zł. Osoby te mogą składać sprawozdanie finansowe jedynie dobrowolnie. Limit ten nie dotyczy jednostek powiązanych kapitałowo w grupy partnerskie.
W 2017 roku nie wprowadzono zmian w zakresie sprawozdania finansowego w porównaniu z 2016 rokiem, jedynie doprecyzowano kwestie związane z zawartością sprawozdania z działalności. Zgodnie ze zmienionym art. 49 ust. 6 UoR doprecyzowano, iż takie jednostki (podobnie jak jednostki mikro), które zdecydują się na sporządzanie sprawozdania z działalności, mogą nie wykazywać w nim wskaźników oraz informacji, dotyczących zagadnień pracowniczych i środowiska naturalnego.
Od 1 stycznia 2017 r. istnieje możliwość uproszczonego ustalania kosztu wytworzenia dla małych jednostek, nawet jeśli ich sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta (art. 28 ust. 4a UoR).
 W 2017 roku wprowadzono również wymóg ujawniania danych o społecznej odpowiedzialności biznesu, który ma przyczynić się do zwiększenia transparentności informacji społecznych i środowiskowych w obszarze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz poprawy ich spójności i porównywalności.
 W przypadku niezłożenia sprawozdania finansowego kierownikowi jednostki grozi podwójna odpowiedzialność karna: po pierwsze za niezłożenie sprawozdania do sądu rejestrowego, a po drugie za nieprzekazanie go do właściwego urzędu skarbowego. Warto zatem odpowiednio wcześnie zadbać o należyte wypełnienie przewidzianych przepisami obowiązków sprawozdawczych. Tym bardziej, że prokuratorzy i organy skarbowe coraz wnikliwiej weryfikują, czy spółki wywiązują się z obowiązku składania sprawozdań finansowych.
Prawodawca w ten sposób uchronił nas od przypadków ujawnionych w aferze Amber Gold, kiedy to urzędy skarbowe zaniechały wymogu składania sprawozdania finansowego we właściwym urzędzie skarbowym oraz do właściwego sądu rejestrowego. . Obecny kierunek polityki fiskalnej państwa oraz wzrastająca liczba zawiadomień kierowanych do prokuratur w sprawie niezłożenia sprawozdania finansowego wskazuje jednoznacznie, iż nastąpiła istotna zmiana podejścia zarówno w kwestii związanej ze ściganiem przestępczości przeciwko informacji gospodarczej w ogóle, jak i do karalności za naruszanie zasad sprawozdawczości finansowej w szczególności. Trudno zatem liczyć na pobłażliwość organów ścigania i uniknięcie odpowiedzialności karnej, kiedy postępowanie zostanie już wszczęte. 
W 2018 roku limit sumy aktywów na koniec roku obrotowego dla uproszczonej księgowości podwyższono do 2.500.000 Euro. Czyli według przelicznika NBP 10.427.250 zł.

#sprawozdanie finansowe, #rozliczenie roczne, #bilans, #audyt, #sprawozdanie, #ustawa o rachunkowości, #biegły rewident

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok


Ciągle zmieniające się przepisy powodują, że wiele firm z niepokojem pyta się o obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok. Na wstępie chciałbym uspokoić. Sprawozdanie składają jedynie jednostki prowadzące pełną księgowość. W 2017 r. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie były zobligowane do stosowania przepisów o rachunkowości dopiero wtedy, gdy ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są wyższe niż równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro. Średni kurs euro ogłoszony przez NBP na pierwszy dzień roboczy października, tj. 2 października 2017 r., wynosił 4,3137 zł/euro (tabela nr 190/A/NBP/2017). Zatem limit przychodów za 2017 r. decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2018 r., wynosi: 2.000.000 euro × 4,3137 zł/euro = 8.627.400 zł. Osoby te mogą składać sprawozdanie finansowe jedynie dobrowolnie. Limit ten nie dotyczy jednostek powiązanych kapitałowo w grupy partnerskie.
W 2017 roku nie wprowadzono zmian w zakresie sprawozdania finansowego w porównaniu z 2016 rokiem, jedynie doprecyzowano kwestie związane z zawartością sprawozdania z działalności. Zgodnie ze zmienionym art. 49 ust. 6 UoR doprecyzowano, iż takie jednostki (podobnie jak jednostki mikro), które zdecydują się na sporządzanie sprawozdania z działalności, mogą nie wykazywać w nim wskaźników oraz informacji, dotyczących zagadnień pracowniczych i środowiska naturalnego.
Od 1 stycznia 2017 r. istnieje możliwość uproszczonego ustalania kosztu wytworzenia dla małych jednostek, nawet jeśli ich sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta (art. 28 ust. 4a UoR).
 W 2017 roku wprowadzono również wymóg ujawniania danych o społecznej odpowiedzialności biznesu, który ma przyczynić się do zwiększenia transparentności informacji społecznych i środowiskowych w obszarze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz poprawy ich spójności i porównywalności.
 W przypadku niezłożenia sprawozdania finansowego kierownikowi jednostki grozi podwójna odpowiedzialność karna: po pierwsze za niezłożenie sprawozdania do sądu rejestrowego, a po drugie za nieprzekazanie go do właściwego urzędu skarbowego. Warto zatem odpowiednio wcześnie zadbać o należyte wypełnienie przewidzianych przepisami obowiązków sprawozdawczych. Tym bardziej, że prokuratorzy i organy skarbowe coraz wnikliwiej weryfikują, czy spółki wywiązują się z obowiązku składania sprawozdań finansowych.
Prawodawca w ten sposób uchronił nas od przypadków ujawnionych w aferze Amber Gold, kiedy to urzędy skarbowe zaniechały wymogu składania sprawozdania finansowego we właściwym urzędzie skarbowym oraz do właściwego sądu rejestrowego. . Obecny kierunek polityki fiskalnej państwa oraz wzrastająca liczba zawiadomień kierowanych do prokuratur w sprawie niezłożenia sprawozdania finansowego wskazuje jednoznacznie, iż nastąpiła istotna zmiana podejścia zarówno w kwestii związanej ze ściganiem przestępczości przeciwko informacji gospodarczej w ogóle, jak i do karalności za naruszanie zasad sprawozdawczości finansowej w szczególności. Trudno zatem liczyć na pobłażliwość organów ścigania i uniknięcie odpowiedzialności karnej, kiedy postępowanie zostanie już wszczęte. 
W 2018 roku limit sumy aktywów na koniec roku obrotowego dla uproszczonej księgowości podwyższono do 2.500.000 Euro. Czyli według przelicznika NBP 10.427.250 zł.

#sprawozdanie finansowe, #rozliczenie roczne, #bilans, #audyt, #sprawozdanie, #ustawa o rachunkowości, #biegły rewident

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz